1. Toepassingsgebied
  1. De algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten (waaronder opdrachten, bestellingen, offertes,…) van UMERIS BV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2550 KONTICH, Keizershoek 247, geregistreerd in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0732.914.578 (BTW BE 0732.914.578) (“UMERIS”).
  2. Deze Algemene Voorwaarden primeren op eventuele voorwaarden van klanten, (handels-)partners, opdrachtgevers en/of andere medecontractanten van UMERIS en dewelke in strijd zijn met of afwijken van deze Algemene Voorwaarden, tenzij de geldigheid ervan uitdrukkelijk en schriftelijk door UMERIS werd aanvaard.
  3. UMERIS behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk moment aan te vullen of te wijzigen. UMERIS zal zich er toe inspannen om wijzigingen zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen, hetwelk desgevallend ook kan geschieden door een publicatie of verwijzing op de website.
 2. Totstandkoming van de overeenkomst
  1. Een offerte van UMERIS blijft geldig voor een termijn van 7 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum aangegeven op de offerte, tenzij een andere geldigheidsduur werd aangegeven op de offerte.
  2. Een bestelling kan slechts uitgevoerd worden indien deze minimum 48 uur op voorhand werd geplaatst bij UMERIS.
  3. Verder komt de opdracht pas tot stand na aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte/bestelbon opgesteld door UMERIS (“Overeenkomst”). Dergelijke aanvaarding kan blijken uit de ondertekening dan wel enige andere schriftelijke bevestiging door de Opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor eventuele toevoegingen en wijzigingen.

   Door de ondertekening (voor akkoord) van (een kopie van) de offerte of door het bevestigen van de Overeenkomst via e-mail of enige nadere vermelding uitgaande van de Opdrachtgever waarbij zonder voorbehoud de offerte of het aanbod van UMERIS wordt aanvaard, verbindt de Opdrachtgever zich op definitieve wijze. Alsdan komt de Overeenkomst tussen partijen definitief tot stand.

  4. Onder geen beding is UMERIS gebonden door een mondelinge opdracht/bestelling.
  5. De Opdrachtgever die de Overeenkomst bevestigt, geeft daarmee ook automatisch te kennen dat hij de Algemene Voorwaarden van UMERIS aanvaard heeft.
  6. Tot uiterlijk 48 uren voorafgaand de uitvoering van de Overeenkomst kan deze kosteloos geannuleerd worden door de Opdrachtgever. Wordt de Overeenkomst later geannuleerd, zal de Opdrachtgever gehouden zijn een forfaitaire schadeloosstelling van 50% van de overeengekomen waarde/prijs van de Opdracht aan UMERIS te voldoen.
 3. Wijzigingen en onvoorziene omstandigheden
  1. Wijzigingen aan de Overeenkomst met betrekking tot bijv. de plaats van uitvoering, het aantal uren aanwezigheid, het aanvangsuur,…kunnen door de Opdrachtgever enkel gevraagd worden per e-mail aan: … en dit minstens 24 uren voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst. De e-mail moet ook duidelijk de referenties van de Overeenkomst vermelden alsook vermelden dat het om een wijziging gaat en deze wijziging exact omschrijven. In geen geval kan UMERIS aangesproken worden voor laattijdige en/of foutieve meldingen door de Opdrachtgever in dit verband.
  2. Indien de wijzigingen correct en tijdig aangevraagd worden, zal UMERIS de aanvaarding per e-mail bevestigen, alsmede de eventuele gevolgen van deze wijzigingen op de overeengekomen prijs meedelen.
 4. Catalogussen, brochures en andere marketinginstrumenten

  Alle beschrijvingen, ontwerpen, illustraties en andere informatie die UMERIS in catalogi, brochures of andere (online) marketinginstrumenten zou meedelen, zijn louter informatief en niet-bindend. De Opdrachtgever kan hier alleszins geen rechten uit putten. Informatie dewelke door UMERIS aan de Opdrachtgever wordt bezorgd, kan enkel bindend zijn voor zover en in de mate deze informatie mee verwerkt wordt in de Overeenkomst dewelke tussen partijen tot stand wordt gebracht.

 5. Handelingen dewelke geen opdracht kunnen uitmaken
  1. Tenzij tussen partijen schriftelijk anders overeengekomen werd, kan er geen opdracht gegeven worden aan UMERIS en kan zij op geen enkele manier instaan voor:
   • Het dragen van een open kist;
   • Het dragen van een kist met een totaalgewicht boven de 150 kg, tenzij er minimum 6 dragers worden gevraagd;
   • Het uitvoeren van handelingen op het lichaam van de overledene (zoals bijv. make- up aanbrengen);
   • Het gezamenlijk dragen van de kist met familie, nabestaanden, vrienden,…van de overledenen;
   • Het dichten van het graf.
  2. Het dragen van de kist zal ter plaatse beoordeeld worden door een van de door UMERIS gelaste medewerkers met het oog op een veilige en verantwoorde uitvoering. Indien dit – door omstandigheden buiten de wil van UMERIS – niet mogelijk blijkt, zal UMERIS betrachten een alternatief te voorzien zoals het dragen van de kist middels een baar of middels een ander ondersteunend middel en zonder enige inmenging vanwege de Opdrachtgever.
 6. Prijzen

  Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling in de Overeenkomst, zijn alle door UMERIS opgegeven prijzen netto.

  Het toepasselijk BTW-tarief is het tarief dat van toepassing is op de facturatiedatum en wordt afzonderlijk vermeld op de factuur. De BTW is door de Opdrachtgever aan UMERIS betaalbaar, conform de factuurvoorwaarden.

  De door UMERIS opgegeven prijzen worden verhoogd met een forfaitaire toeslag van 50% in het geval de Opdracht op een zon- of feestdag uitgevoerd dient te worden.

 7. Factuur en protest
  1. Het protest tegen facturen moet schriftelijk en aangetekend gebeuren en dit binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum en gericht worden aan de maatschappelijke zetel van UMERIS. De Opdrachtgever moet in zijn protest altijd de datum en nummer van de factuur, de redenen van het protest en het (deel van het) bedrag van de factuur dat betwist wordt, vermelden.
  2. De afwezigheid van protest van een factuur schept het onweerlegbare vermoeden dat de Opdrachtgever akkoord is met alle bepalingen van de factuur, inclusief de toepasselijke Algemene Voorwaarden.
 8. Betalingsvoorwaarden en wanbetaling
  1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de facturen van UMERIS betaalbaar uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen volgend op de datum van de factuur.
  2. De niet-betaling of niet-tijdige betaling van de factuur geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot een nalatigheidsintrest van 12 % per jaar vanaf de vervaldag. Bovendien heeft UMERIS in geval een factuur op de vervaldag niet volledig betaald werd, recht op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan gelijk aan 15% van het factuurbedrag met een minimumbedrag van 150 EUR per factuur, ten titel van schadevergoeding voor buitengerechtelijke innings- en administratiekosten.
  3. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag, zal bovendien het saldo verschuldigd krachtens alle andere openstaande facturen van rechtswege integraal opeisbaar worden. Daarenboven is het UMERIS toegestaan om haar prestaties op te schorten en/of desgevallend de Overeenkomst te verbreken lastens de Opdrachtgever.
 9. Verbreking van de Overeenkomst

  UMERIS behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang éénzijdig te beëindigen, zonder afbreuk te doen aan haar andere rechten en zonder dat de Opdrachtgever hiervoor enige schadevergoeding kan eisen:

  • Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft om de prijs te voldoen binnen de in de factuur vooropgestelde vervaldag;
  • Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, zelfs deze die hem worden opgelegd krachten een andere overeenkomst;
  • Indien de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever in het gedrang is of UMERIS heeft enige andere objectieve reden om aan te nemen dat de betaling van de prijs niet zal plaatsvinden. Ten exemplatieve doch niet limitatieve titel gelden faillissement, gerechtelijke reorganisatie of enige andere gelijkaardige rechtsfiguur onmiskenbaar als omstandigheden die de kredietwaardigheid in het gedrang brengen.
 10. Aansprakelijkheid
  1. UMERIS kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan derden.
  2. UMERIS kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor enig ongeval dat plaatsvindt met een lijkwagen waarvoor beroep gedaan werd op UMERIS voor het aanleveren van een chauffeur.
  3. UMERIS is enkel aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever zou lijden ten gevolge van haar opzet of grove schuld. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de voorzienbare en typische schade.
  4. Onder geen enkel beding kan UMERIS aangesproken worden in vergoeding van enige schade dewelke meer zou bedragen van de waarde van de Opdracht.
  5. Elke aansprakelijkheid voor andere schade dan deze vervat in onderhavige bepaling wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  6. UMERIS is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of voor enige nalatigheid in de nakoming van de Overeenkomst, indien de tekortkoming of nalatigheid wordt veroorzaakt door overmacht. In de zin van deze Algemene Voorwaarden dient overmacht in de meest ruime zin begrepen te worden. Ten exemplatieve titel doch niet limitatieve titel gelden als overmacht de niet-levering of niet-tijdige levering van goederen of toebehoren ten gevolge van natuurrampen, brand, overstroming, oorlogshandelingen, stakingen, arbeidsconflicten, evenals buitengewone omstandigheden zoals een pandemie, of andere economische- gezondheidsomstandigheden die de definitieve of tijdelijke uitvoering van de overeenkomst onmogelijk zouden maken of bijzonder zouden bemoeilijken, de onmogelijkheid van de verdere uitvoering van de overeenkomst met een derde (bijvoorbeeld ten gevolge van faillissement), overheidsingrijpen van welke aard dan ook, en dergelijke meer.
 11. Vertrouwelijkheid

  UMERIS verbindt er zich toe de van de Opdrachtgever ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen en deze enkel aan derden mee te delen in zoverre vereist voor de goede uitvoering van de Overeenkomst. Deze vertrouwelijkheidsverbintenis geldt uiteraard niet voor informatie die uit haar aard niet-vertrouwelijk is of waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij geen vertrouwelijk karakter geniet. Het komt alleszins de Opdrachtgever toe om voorafgaandelijk aan UMERIS mee te delen zo bepaalde informatie dewelke zij meedeelt vertrouwelijk dient behandeld te worden.

 12. Verbod op afwerving
  1. Het is de Opdrachtgever zowel gedurende de duur van de Overeenkomst als gedurende één jaar na de beëindiging van de Overeenkomst verboden om personeel van UMERIS in dienst te nemen of op enige andere wijze pogen af te werven en zulks rechtstreeks als onrechtstreeks (bijv. het door/via de Opdrachtgever aanbieden van tewerkstelling bij een andere onderneming dan de Opdrachtgever).
  2. In geval van inbreuk op deze bepaling zal de Opdrachtgever hiervoor een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan UMERIS ten bedrage van 5.000,00 EUR en onverminderd het recht van UMERIS om de betaling te vorderen van hogere werkelijk geleden schade.
 13. Gegevensbescherming

  UMERIS leeft de regelgeving inzake de bescherming en verwerking van persoonsgegevens na, zoals deze o.m. terug te vinden valt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG – GDPR).

  In de mate er in het kader van een overeenkomst met de Opdrachtgever persoonsgegevens worden ontvangen door of verstrekt aan UMERIS, verklaart laatstgenoemde dat elke verwerking geheel in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving zal verlopen. In de mate er verwerking van persoonsgegevens zou plaatsvinden in opdracht van de Opdrachtgever, wordt UMERIS beschouwd als Verwerker van persoonsgegevens. In dergelijk geval verbindt de Opdrachtgever zich ertoe de door UMERIS ter beschikking gestelde Verwerkersovereenkomst te ondertekenen.

  Van zijn kant verklaart en garandeert de Opdrachtgever t.a.v. UMERIS evenzeer alle van toepassing zijnde bepalingen na te leven met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

 14. Toepasselijk recht en rechtsmacht - ongeldigheid of nietigheid - kennisgevingen
  1. Het Belgisch recht is van toepassing op alle met UMERIS gesloten Overeenkomsten.
  2. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement ANTWERPEN, inzonderheid deze te MECHELEN zijn bevoegd om te oordelen over geschillen die zouden voortvloeien uit deze Overeenkomst en dewelke niet op een minnelijke wijze kunnen worden opgelost.
  3. Alle kennisgevingen aan UMERIS dienen per aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan de maatschappelijke zetel. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, gebeuren alle kennisgevingen aan de Opdrachtgever op het adres vermeld in de Overeenkomst. UMERIS en de Opdrachtgever verbinden zich ertoe om de andere partij zo snel mogelijk per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen van elke adreswijziging.
  4. De eventuele nietigheid van één of meerdere clausules in deze Algemene Voorwaarden, doen geen afbreuk aan de geldigheid van de overige clausules. In dergelijk geval zullen de bepalingen die zo dicht mogelijk aansluiten bij de beoogde doelstelling van de nietige clausule(s) van toepassing worden ter vervanging.

© 2020 umeris, erkenningsnummer:2341\U

algemene voorwaarden

Webdesign - DesignByFloor

rechten